ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

12/9/19

Εγγραφές(διαδικασία) κλεισίματος χρήσης βιβλίων με βάση τα ΕΛΠ


Βήμα 1ο:
α) Συγκέντρωση αποτελεσματικών Λογαριασμών (Αγορές, Αποθέματα Έναρξης, Δαπάνες)
                                                                Χρέωση                Πίστωση
82-01-00-0000                                    ****
Λογαριασμός Συγκέντρωσης Αποτελεσματικών Λογαριασμών
                20-01-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Εμπόρευματα αποθέματα έναρξης
                20-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Αγορές Χρήσης Εμπορευμάτων
                21-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Προιόντα Έναρξης
                21-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Παραγωγή Χρήσης
                22-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Ζώντα Ζώα Έναρξης
                22-01-20-ΧΧΧΧ                                  ****
                Δέντρα και Φυτά Έναρξης
                22-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Αγορές Χρήσης Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
                23-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Παραγωγή Σε Εξέλιξη Έναρξης
                24-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Πρώτες Ύλες και Υλικά Έναρξης
                24-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Αγορές Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης
                25-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Υλικά Συσκευασίας Έναρξης
                25-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Αγορές Υλικών Συσκευασίας
                26-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Ανταλλακτικά Παγίων Έναρξης
                26-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Αγορές Ανταλλακτικών Παγίων
                27-01-00-ΧΧΧΧ                                  ****
                Λοιπά Αποθέματα Έναρξης
                27-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Αγορές Λοιπών Αποθεμάτων
                6Χ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
                Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα, Δαπάνες

β) Συγκέντρωση αποτελεσματικών Λογαριασμών (Επιστροφές, Εκπτώσεις, Έσοδα)
                                                                Χρέωση                Πίστωση
                20-03-XX-XXXX                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Εμπορευμάτων
                20-04-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Επιστροφές Αγορών Εμπορευμάτων
                22-03-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
                22-04-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων
                24-03-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης
                24-04-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Επιστροφές Αγορών Πρώτων Υλών και Υλικών Χρήσης
                25-03-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Υλικών Συσκευασίας
                25-04-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Επιστρόφες Αγορών Υλικών Συσκευασίας
                26-03-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Ανταλλακτικών Παγίων
                26-04-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Επιστροφές Αγορών Ανταλλακτικών Παγίων
                27-03-ΧΧ-ΧΧΧΧ                  ****
                Εκπτώσεις Αγορών Λοιπών Αποθεμάτων
                27-04-XX-XXXX                  ****
                Επιστροφές Αγορών Λοιπών Αποθεμάτων
                7Χ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                 ****
                Διάφορα Έσοδα, Κέρδη
                                82-01-00-0000                    ****                
                                Λογαριασμός Συγκέντρωσης Αποτελεσματικών Λογαριασμών


Βήμα 2ο:
Μεταφορά Αποθεμάτων Λήξης

                                                                Χρέωση                Πίστωση
20-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα εμπορευμάτων Λήξης
21-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα Προιόντων Λήξης
22-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα Βιολογικών Περιουσιακών Στοιχείων Λήξης
23-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα Παραγωγής Σε Εξέλιξη Λήξης
24-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα Πρώτων Υλών Και Υλικών Λήξης
25-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα Υλικών Συσκευασίας Λήξης
26-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
Αποθέματα Ανταλλακτικών Παγίων Λήξης
27-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                 ****
                Λοιπά Αποθέματα Λήξης
                82-01-00-0000                                    ****                
                Λογαριασμός Συγκέντρωσης Αποτελεσματικών Λογαριασμών

Βήμα 3ο:
Μεταφορά Αποτελεσματικών Λογαριασμών σε Καθαρά κέρδη/ ζημία Περιόδου

                                                                Χρέωση                Πίστωση
                82-01-00-0000                                    ****                
                Λογαριασμός Συγκέντρωσης Αποτελεσματικών Λογαριασμών
82-03-00-0000                                    ****
Καθαρή Ζημία Περιόδου (Μετά από Φόρους)
82-01-00-0000                                    ****
Λογαριασμός Συγκέντρωσης Αποτελεσματικών Λογαριασμών
                82-02-00-0000                                    ****
                Καθαρό Κέρδος Περιόδου (Μετά από Φόρους)

Βήμα 4ο:
Μεταφορά Κέρδους/ Ζημίας Εις Νέο

                                                                Χρέωση                Πίστωση
                82-03-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
                Καθαρή Ζημία Περιόδου (Μετά από Φόρους)
49-01-00-0000                                    ****
Υπόλοιπο Ζημιών Χρήσεως Εις Νέο
82-02-ΧΧ-ΧΧΧΧ                                  ****
Καθαρό Κέρδος Περιόδου (Μετά από Φόρους)
                49-00-00-0000                                    ****