ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

21/12/21

Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς (Τηλέφωνα)

Πίνακας Εφοριών Ν. Κιλκίς

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Αρμοδιότητες της Δ.Ο.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ μεταφέρθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ


ΚΙΛΚΙΣ
21ης Ιουνίου 50 Κιλκίς (τ.κ. 611 00)η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ( ΚΙΛΚΙΣ - ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ )
ΤΜΗΜΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
E-mail doy.kilkis@aade.gr
Eπικοινωνία για ραντεβού 2341353757, 2341353727, 2341353728
Αυτοκίνητα 2341353731
Γραμματεία - Πρωτόκολλο 2341353701, 2341353757
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Προϊστάμενος) 2341353727
Εισόδημα 2341353723, 2341353724, 2341353758
Ενημερότητες 2341353720
ΕΝΦΙΑ 2341353725
Εξοδα 2341353719
Εσοδα - Βεβαίωση 2341353718
Εσοδα - Επιστροφές 2341353755
Εσοδα Προϊστάμενος 2341353717
Κ.Φ.Α.Σ. ( πρώην Κ.Β.Σ. ) 2341353735, 2341353739, 2341353762, 2341353763
Κεφάλαιο 2341353736, 2341353737, 2341353738
Μητρώο 2341353728, 2341353761
Παρακρατούμενοι φόροι 2341353759
Προϊστάμενος 2341353726
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους (Προϊστάμενος) 2341353734
Τ. Π. και Δανείων 2341353721
Ταμείο 2341353722
Φ.Π.Α. 2341353730, 2341353760


πηγή
http://e-taxis.gr/portal/index.php/el/tax-kilk