ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

15/9/16

Λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες

1. ΕΝΑΡΞΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ ΔΟΥ
2. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ KAI Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
3. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΔΟΥ
4. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΠΑ
6. INTRASTAT - LISTING
7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ TAXISNET
8. ΕΚΔΟΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ
9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
10. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
11. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
12. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

13. MYDATA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης
2.Εκτύπωση Εντύπων Τελών Κυκλοφορίας και Κατάσταση Οχημάτων
3.Υποβολή δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
4.Υποβολή Εντύπου Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων
5.Αιτήσεις Ρυθμίσεων (N.4152/2013)
6.Εκλογική Αποζημίωση
7.e-Παράβολο
8.Δήλωση Μοναδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαριασμού για Φ.Π.
9.Αίτηση Κοινωνικού Μερίσματος
10.Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
11.Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
12.Ενημέρωση Εκκαθάρισης
13.Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
14.Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
15.Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών
16.Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας
17.Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων
18.Πίνακας αντικειμενικών τιμών αγροτικών προϊόντων (2014)ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1.Υποβολή Δήλωσης Βεβαίωσης Αποδοχών ή συντάξεων, Βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, Βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.
2.Εισόδημα Νομικών Προσώπων
3.Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990
4.Αιτήσεις Ρυθμίσεων (N.4152/2013)
5.Κ.Β.Σ. / Κ.Φ.Α.Σ. (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)
6.Δηλώσεις Φ.Π.Α. - V.I.E.S
7.Yπηρεσία Yποβολής Στοιχείων και Πληροφοριών (ΠΟΛ 1033/2014 & ΠΟΛ 1054/2015).
8.e-Παράβολο
9.Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας
10.Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
11.Λοιπές Δηλώσεις Εισοδήματος
12.Προσωρινή Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από 13.Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις καθώς και από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
14.Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου
15.Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων- Μηχανικών
16.Υποβολή Δήλωσης Απόδοσης Παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργοληπτών
17.Ενημέρωση Εκκαθάρισης
18.Έκδοση Αποδεικτικού Ενημερότητας
19.Υπηρεσία Υποβολής Φορολογικών Πιστοποιητικών
20.ΕΝ.Φ.Ι.Α.
21.Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου
22.Δήλωση αλλαγής ΚΑΔ
23.Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων


ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΔ
2. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
3. ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
4. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
5. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΑΕΔ
6. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΙΚΑ
7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΜΥ