ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

3/4/24

Τύποι παραστατικών my data

 Συνδιασμοί Χαρακτηρισμών E3 - Κατηγοριών 


1.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_4 
E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565 - Έσοδα συμμετοχών
E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
category1_7 
E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών 
ή κενό 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 
Αγορές Εμπορευμάτων
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 
1.2 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΈΣ ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_4 
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 
category1_5 
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_7 
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών 
ή κενό 1.3 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_4 
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_5 
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_7 
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών 
ή κενό 


1.4 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

Το Τιμολόγιο Πώλησης τυποποιεί τις συναλλαγές ημεδαπής – αλλοδαπής και έχει σχεδιαστεί να λαμβάνει δεδομένα που διαβιβάζονται και σχετίζονται με τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών. Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνει και δεδομένα που αφορούν την τιμολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης.


Το Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων με την υπόδειξη της Στήλης 51 ότι αφορούν Έσοδα Τρίτων (δεν υπολογίζεται στη διαμόρφωση των ακαθαρίστων εσόδων της Επιχείρησης και στην υποχρέωση καταβολής φόρων)

Ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων μόνο στην περίπτωση Επιχείρησης Ημεδαπής. Μπορεί να συσχετίζεται με παραστατικά διακίνησης που έχουν εκδοθεί - διαβιβαστεί σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί - διαβιβαστεί μεταγενέστερα. 


Προϋποθέσεις Πωλήσεων για Λογαρισμό Τρίτων
1 Τα Αγαθά πρέπει να έχουν διακριτό κωδικό για κάθε προμηθευτή.
2 Τα αγαθά πρέπει να έχουν «Βασικό προμηθευτή» τον αντίστοιχο προμηθευτή.
3 Ο Προμηθευτής στα πεδία «Παρακαταθήκη» την «Προμήθεια» και το «ΦΠΑ προμήθειας»

Προϋποθέσεις Σύνοψης
1 Ο Πελάτης να έχει χώρα Ελλάδα και ΑΦΜ
2 Να υπάρχει κωδικός myDATA στις «Κατηγορίες ΦΠΑ» και στις «Διατάξεις απαλλαγής ΦΠΑ»

Προϋποθέσεις Χαρακτηρισμού
Τα Αγαθά πρέπει να έχουν «Λογιστική κατηγορία»  ΕΙΔΗ ΤΡΙΤΩΝ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_7 
Έσοδα για λ/σμο τρίτων
E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_95 
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών 
ή κενό 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 
Αγορές Εμπορευμάτων
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_4 
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
Αγορές Παγίων
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 Επιτρεπτοί Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ

Χαρακτηρισμοί ΦΠΑ
Δεν συμπληρώνεται αφορά έσοδα τρίτων
1.5 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων

Το Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων διαβιβάζεται υποχρεωτικά μόνο από τους Εκδότες του, πλην της περίπτωσης παράλειψης διαβίβασης από μέρους τους εντός της σχετικής προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται να το διαβιβάσει ο Λήπτης. 

Το Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων _ Τιμολόγιο Πώλησης / Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων είναι σύνθετο παραστατικό και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο (2) γραμμές, 

α) το ποσό εκκαθάρισης από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων και 

β) την αμοιβή της Επιχείρησης για τις πωλήσεις που πραγματοποίησε για λογαριασμό τρίτων. 

Μπορεί να συσχετίζεται με πιστωτικό ή ακυρωτικό στοιχείο ανά περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί - διαβιβαστεί μεταγενέστερα.


Ενημερωση Αναλυτικού Βιβλίου

Ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Εκδότη στο σκέλος των Εσόδων μόνο για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων, ενώ το ποσό της Εκκαθάρισης Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το σκέλος των Εξόδων του Εκδότη με την υπόδειξη της Στήλης 51 ότι αφορούν Έξοδα Τρίτων

Επίσης το ποσό Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εσόδων, ενώ το ποσό για την Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο του Λήπτη στο σκέλος των Εξόδων.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_4 
E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_9
Δεν γίνεται χαρακτηρισμός E3 


Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_3
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_3
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 
category2_4 
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 
category2_5 
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 1.6 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΏΛΗΣΗΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΌ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού  

Συμπληρώνεται ανά περίπτωση τύπου παραστατικών 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού  

Συμπληρώνεται ανά περίπτωση τύπου παραστατικών 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6


2.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_3 E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565 - Έσοδα συμμετοχών
E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
Δεν ενημερώνει E3 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


2.2 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_3 E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_5 
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
Δεν ενημερώνει E3 


2.3 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΑΡΟΧΉΣ / ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΡΊΤΩΝ ΧΩΡΏΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_3 E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_5 
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
Δεν ενημερώνει E3 


2.4 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ ΠΑΡΟΧΉΣ / ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΌ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΌ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού  

Συμπληρώνεται ανά περίπτωση τύπου παραστατικών 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού  

Συμπληρώνεται ανά περίπτωση τύπου παραστατικών 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  


3.1 - ΤΊΤΛΟΣ ΚΤΉΣΗΣ (ΜΗ ΥΠΌΧΡΕΟΣ ΕΚΔΌΤΗΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Δεν ενημερώνει το Αναλυτικό Βιβλίο ΑΑΔΕ – αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος σε τήρηση βιβλίων  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_002 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 
3.2 - ΤΊΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΑΡΝΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΌ ΥΠΌΧΡΕΟ ΕΚΔΌΤΗ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_4 
E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565 - Έσοδα συμμετοχών
E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
ή κενό
 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


5.1 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ / ΣΥΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού  

Συμπληρώνεται ανά περίπτωση συσχετιζόμενων παραστατικών 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
Επιτρέπονται οι συνδυασμοί εκείνων των τιμών που επιτρέπονται για τον τύπο του συσχετιζόμενου παραστατικού  

Συμπληρώνεται ανά περίπτωση συσχετιζόμενων παραστατικών 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2,  
5.2 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ / ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΖΌΜΕΝΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_4 
E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_5 
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565 - Έσοδα συμμετοχών
E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000) 
category1_7 E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95 
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
ή κενό
 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_002 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές 
category2_9 Δεν γίνεται χαρακτηρισμός E3 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


6.1 - ΣΤΟΙΧΕΊΟ ΑΥΤΟΠΑΡΆΔΟΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_6 
Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις
E3_595 - Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 


6.2 - ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_6
Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις
E3_595 - Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 


7.1 - ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ - ΈΣΟΔΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_4 
E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
category2_4 E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_7 
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 
8.1 - ΕΝΟΊΚΙΑ - ΈΣΟΔΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_3 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών 
category1_5 
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95
 κενό 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_4 E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_5 
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


8.2 - ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_95
(Δημόσιο) δεν υφίσταται ποσό, αναγραφή
μόνο του φόρου - δεν ενημερώνει το E3 


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_5 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


11.1 - ΑΛΠ (ΑΠΌΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΉΣ ΠΏΛΗΣΗΣ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_4 
E3_880_002 - Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_7 
E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 11.2 - ΑΠΥ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_3 
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 11.3 - ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_4 
E3_880_002 - Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_7 
E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 


11.4 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_1 
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων (+) / (-)
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_2 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_3 
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 
category1_4 
E3_880_002 - Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά 
category1_5 
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_7 
E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 11.5 - ΑΛΠ / ΠΏΛΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΡΊΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_7 
E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category1_95
Δεν ενημερώνει E3 


13.1 - ΈΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΈΣ ΛΙΑΝΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΔΑΠΗΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_002 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 
E3_202_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


13.2 - ΠΑΡΟΧΉ ΛΙΑΝΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΗΜΕΔΑΠΉΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΉΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 13.3 - ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_5 
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


13.4 - ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_5 
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


13.30 - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ ΩΣ ΑΝΑΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΊΔΙΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΌ)


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
category2_5 
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_588 - Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


13.31 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_002 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 E3_202_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.1 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_4 E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.2 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_4 E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.3 - ΤΙΜΟΛΌΓΙΟ / ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ΛΉΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.4 - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_7 E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.5 - ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΊ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΊ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_5 
E3_585_007 - Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων
E3_588 - Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.30 - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΆ ΟΝΤΌΤΗΤΑΣ ΩΣ ΑΝΑΓΡΆΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΊΔΙΑ (ΔΥΝΑΜΙΚΌ)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_3 
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
category2_4 E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
category2_5 
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


14.31 - ΠΙΣΤΩΤΙΚΌ ΗΜΕΔΑΠΉΣ / ΑΛΛΟΔΑΠΉΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9
ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3
category2_1 E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2 E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_4 E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές
E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_5 
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_007 - Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές
E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_7 E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


15.1 - ΣΥΜΒΌΛΑΙΟ - ΈΞΟΔΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_1 
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_313_002 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_2
E3_202_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά 
category2_3 
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_5 
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_7 
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


16.1 - ΕΝΟΊΚΙΑ - ΈΞΟΔΟ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_5 
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα 
category2_10 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


17.1 - ΜΙΣΘΟΔΟΣIΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_6
E3_581_001 - Παροχές σε εργαζόμενους/Μικτές αποδοχές
E3_581_002 - Παροχές σε εργαζόμενους/Εργοδοτικές εισφορές
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


17.2 - ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_8 
E3_587 - Αποσβέσεις 
category2_95 
Δεν ενημερώνει E3 


17.3 - ΛΟΙΠΈΣ ΕΓΓΡΑΦEΣ ΤΑΚΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚH ΒAΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_8 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category1_9 
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category1_10 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων
E3_561_001 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές - Επιτηδευματιών
E3_561_002 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Χονδρικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_003 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές - Ιδιωτική Πελατεία
E3_561_004 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λιανικές βάσει άρθρου 39α παρ 5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000)
E3_561_005 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_561_006 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_561_007 - Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά
E3_562 - Λοιπά συνήθη έσοδα
E3_563 - Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
E3_595 - Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή
E3_596 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις
E3_597 - Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς - κάλυψη δαπανών
E3_880_001 - Πωλήσεις Παγίων Χονδρικές
E3_880_002 - Πωλήσεις Παγίων Λιανικές
E3_880_003 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_880_004 - Πωλήσεις Παγίων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_881_001 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Χονδρικές
E3_881_002 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Λιανικές
E3_881_003 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_881_004 - Πωλήσεις για λογ/σμο Τρίτων Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_564 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_565 - Έσοδα συμμετοχών
E3_566 - Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_567 - Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
E3_568 - Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
E3_570 - Ασυνήθη έσοδα και κέρδη 
category1_95 
Δεν ενημερώνει E3 


17.4 - ΛΟΙΠΈΣ ΕΓΓΡΑΦΈΣ ΤΑΚΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΣΌΔΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΒΆΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΣΟΔΩΝ  

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category1_10 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων
Δεν ενημερώνει E3 
category1_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων
Δεν ενημερώνει E3 


17.5 - ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_10 
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην προηγούμενη χρήση. 
category2_11 
 Έξοδα επομένων χρήσεων
είναι επιτρεπτοί οι παραπάνω χαρακτηρισμοί ανά τιμή ΣΤ.9
και μεταφορά προς υπολογισμό στην επόμενη χρήση. 
category2_12 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων
E3_102_001 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_102_002 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_102_003 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Αγαθών του άρθρου 39α παρ.5 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)
E3_102_004 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_102_005 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_102_006 - Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό)Λοιπά
E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_202_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_202_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_202_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_202_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_302_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_302_002 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_302_003 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_302_004 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_302_005 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_313_001 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Χονδρικές
E3_313_002 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λιανικές
E3_313_003 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_313_004 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_313_005 - Αγορές ζώων - φυτών (καθαρό ποσό)/Λοιπά
E3_581_001 - Παροχές σε εργαζόμενους/Μικτές αποδοχές
E3_581_002 - Παροχές σε εργαζόμενους/Εργοδοτικές εισφορές
E3_581_003 - Παροχές σε εργαζόμενους/Λοιπές παροχές
E3_585_001 - Προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής - αλλοδαπής (management fees)
E3_585_002 - Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις
E3_585_003 - Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς
E3_585_004 - Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες
E3_585_005 - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
E3_585_006 - Έξοδα ταξιδιών
E3_585_007 - Ασφαλιστικές Εισφορές Αυτοαπασχολούμενων
E3_585_008 - Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου για λογαριασμό αγροτών
E3_585_009 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής
E3_585_010 - Λοιπές Αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής
E3_585_011 - Ενέργεια
E3_585_012 - Ύδρευση
E3_585_013 - Τηλεπικοινωνίες
E3_585_014 - Ενοίκια
E3_585_015 - Διαφήμιση και προβολή
E3_585_016 - Λοιπά έξοδα
E3_586 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
E3_587 - Αποσβέσεις
E3_882_001 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_882_002 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_882_003 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_882_004 - Αγορές ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_883_001 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Χονδρικές
E3_883_002 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Λιανικές
E3_883_003 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές
E3_883_004 - Αγορές μη ενσώματων παγίων χρήσης/Εξωτερικού Τρίτες Χώρες
E3_582 - Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
E3_583 - Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
E3_584 - Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
E3_588 - Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
E3_589 - Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό)
E3_103 Απομείωση εμπορευμάτων
E3_203 Απομείωση πρώτων υλών και υλικών
E3_303 Απομείωση πρώτων υλών και υλικών
E3_208 Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη
E3_308 Απομείωση προϊόντων και παραγωγής σε εξέλιξη
E3_314 Απομείωση ζώων - φυτών – εμπορευμάτων
E3_106 - Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Εμπορεύματα
E3_205 - Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_305 - Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Πρώτες ύλες και λοιπά υλικά
E3_210 - Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_310 - Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη
E3_318 - Ιδιοπαραγωγή παγίων - Αυτοπαραδόσεις - Καταστροφές αποθεμάτων/Έξοδα παραγωγής 
category2_13 
Αποθέματα Έναρξης Περιόδου
E3_101 - Εμπορεύματα έναρξης
E3_201 - Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Παραγωγή
E3_301 - Πρώτες ύλες και υλικά έναρξης/Αγροτική
E3_207 - Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Παραγωγή
E3_307 - Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη έναρξης/Αγροτική
E3_312 - Αποθέματα έναρξης (ζώων - φυτών) 
category2_14 
Αποθέματα Λήξης Περιόδου
E3_104 - Εμπορεύματα λήξης
E3_204 - Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Παραγωγή
E3_304 - Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών/Αγροτική
E3_209 - Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Παραγωγή
E3_309 - Προϊόντα και παραγωγή σε εξέλιξη λήξης/Αγροτική
E3_315 - Αποθέματα τέλους (ζώων - φυτών)/Αγροτική 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 


17.6 - ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ EΞΟΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΛΗΣ 9 ΕΠΙΤΡΕΠΤΕΣ ΤΙΜΕΣ E3 
category2_12 
Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 
category2_95 
Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων
Δεν ενημερώνει E3 

Πηγή: https://mysigmapro.com/