ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ WEBTV

27/2/18

Δικαιολογητικά σύστασης ΙΚΕ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
 • Αστυνομική ταυτότητα για Έλληνες υπηκόους, ταυτότητα ή διαβατήριο για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε, καθώς και άδεια διαμονής, εφόσον διαμένουν στη χώρα, σε επικυρωμένα φωτοτυπικά αντίγραφα
 • Άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, αν πρόκειται για υπηκόους εκτός Ε.Ε, που θα οριστούν ως διαχειριστές σε Ι.Κ.Ε.
 • Συμπληρωμένα έντυπα «Δήλωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ / μεταβολής ατομικών στοιχείων»(Μ1) και Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου (Μ7) όπου απαιτείται για τη χορήγηση ΑΦΜ στους ιδρυτές, εφόσον αυτοί δε διαθέτουν.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
 • Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας
 • Εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας
 • Για τις ΕΠΕ, απόφαση της συνέλευσης των εταίρων σχετικά με τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία
 • Για τις ΑΕ προσκομίζονται τα ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας καθώς και απόφαση του ΔΣ για τη συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα της Χάγης επίσημα μεταφρασμένο ή θεωρημένο από προξενική αρχή, εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της χώρας έδρας του νομικού προσώπου για την ύπαρξη της εταιρείας (good standing), με διαδικασία apostille.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Συμπληρωμένα από τον υπόχρεο τα έντυπα M3 και Μ7, προκειμένου να τους χορηγηθεί ΑΦΜ.
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • Καταστατικό Ι.Κ.Ε υπογεγραμμένο σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή – αρχείο doc ή pdf)
 • (Υπόδειγμα 1)
 • Εάν στην ΥΜΣ προσέλθουν όλοι οι ιδρυτές, δηλώνεται εγγράφως ένας εξ αυτών ως εκπρόσωπος.(Υπόδειγμα 5)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 που φέρει το γνήσιο της υπογραφής για την έδρα της υπό σύσταση εταιρείας εκ μέρους των ιδρυτών (να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης, και η χρήση για την οποία προορίζεται), ή Θεωρημένο μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο - παραχωρητήριο από τη Δ.Ο.Υ ήΥπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή που φέρει το γνήσιο της υπογραφής για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας
 • Έγγραφη εντολή και πληρεξουσιότητα (Κ1-1084/24-5-12), προκειμένου η ΥΜΣ να προβεί στις ενέργειες για τη σύσταση της εταιρείας.(Υπόδειγμα Α)
 • Δήλωση Έναρξης/  Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου M3
 • Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησηςόπου απαιτείται M6
 • Δήλωση Σχέσεων Φορολογουμένου M7
 • Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου M8